Logo Anne-Wil Professional Organizer

 Algemene voorwaarden | Aanvullende Voorwaarden producten | Gebruikersvoorwaarden | Privacy- en cookiebeleid

 

Algemene Voorwaarden

 Anne-Wil Professional Organizer

 

Algemeen – Toepassing - Wijziging

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met deze betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Klant: degene die de opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer: Anne-Wil van Baren-Scheer, zelfstandig Professional Organizer, met KBO/BTW nummer BE0821.393.426, met adres  Geenend 37, 2470 Retie, België (verder ‘Anne-Wil’). U kunt Anne-Wil steeds bereiken via het e-mailadres info@anne-wil.pro of op telefoonnummer +32471341291 in geval van verdere vragen.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Deze dienstverlening kan een individueel begeleidingstraject zijn of een groepstraject zoals een workshop of lezing.

Particulier: de klant die niet handelt in de uitvoering van een zelfstandig beroep of bedrijf.

 

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle voorstellen, offertes en overeenkomsten van of met Anne-Wil en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website www.anne-wil.pro en maken integraal deel uit van de offerte. Op verzoek kunnen de algemene voorwaarden per reguliere post opgestuurd worden.

Anne-Wil  behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 

Offerte

Alle offertes van Anne-Wil zijn vrijblijvend en vervallen na één (1) maand na de datum vermeldt op de offerte, tenzij anders aangegeven.

De offerte is gebaseerd op de bij Anne-Wil beschikbare informatie en is op maat gemaakt.

De offerte is alleen geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld.

In de offerte moet door Anne-Wil worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek gebonden is.

Het omvat alleen de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de aanvaarding (mondeling of schriftelijk) van het bezoek aan klant voor 1e gesprek en op het moment dat de door klant voor akkoord ondertekenende offerte door Anne-Wil retour is ontvangen of doordat de klant toestaat dat Anne-Wil met het begeleidingstraject, workshop of lezing begint.

In geval van een groepstraject komt elke overeenkomst pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Anne-Wil. Hiervan wordt de klant door Anne-Wil op de hoogte gesteld.

Eventuele verlengingen, aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn geldig na aanvaarding hiervan door Anne-Wil. Anne-Wil zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

Anne-Wil bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht wordt uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd  de klant van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na Anne-Wil’s laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke

bemerkingen kenbaar te maken.

 

Tarieven en kosten

De in een offerte vermelde tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege zijn opgelegd.

Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Anne-Wil reis- en/of verblijfskosten maakt, komen deze als volgt ten laste van de klant: kilometerkosten van 40 km totaal per klantbezoek zijn inbegrepen in het uurtarief. Boven 40 km per klantbezoek wordt een kilometervergoeding berekend zoals in de offerte vermeld staat. Kilometerkosten worden berekend vanaf 2470 Retie België. Verblijfskosten komen geheel ten laste van de klant.

Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan de klant in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Anne-Wil gebruikelijke methoden. Zie hiervoor de website www.anne-wil.pro

De cadeaubon is een jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld. Mocht de ontvanger echt niet blij zijn met de cadeaubon dan krijg je binnen een maand je geld terug.

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling contant of via app van de bank aan het einde van het klantbezoek of op een op de factuur aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders door Anne-Wil aangegeven. Facturen moeten binnen tien (10) dagen na factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie betaald worden (inclusief btw). Bij het volgen van online individuele- of groepstrajecten moet er betaald zijn voor aanvang van de sessie.

Anne-Wil is gerechtigd een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Anne-Wil  is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en periodiek te factureren.

Als een factuur geheel of gedeeltelijk niet tijdig is betaald is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand en per maand verschuldigd.

Bij niet tijdige betaling van de factuur is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 50 €.

Anne-Wil kan niet worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen door incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

Anne-Wil is, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

 

Uitvoering en overmacht

Anne-Wil verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Anne-Wil is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Anne-Wil verricht geen uitgebreid poetswerk en geen zwaar hef- en tilwerk.

De opgegeven uitvoeringstermijnen worden gegeven bij benadering, maar worden zo stipt mogelijk geëerbiedigd.

Indien Anne-Wil zich voor de uitvoering van de opdracht of delen hiervan zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaand toestemming van de klant vragen. Anne-Wil is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

 

Afspraak verzetten of afzeggen

Anne-Wil behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten naar een latere datum in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van familie of dierbare of zeer slechte weersomstandigheden waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Anne-Wil zal daarvan direct mededeling doen en het evt. al betaalde voorschot terugbetalen in geval van annulatie.

Anne-Wil behoudt zich het recht om afspraken voor opruimsessies, verhuissessies, cursussen, workshops, lezingen en online afspraken naar een latere datum te verzetten of af te zeggen.

De klant kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging of verzetten binnen de 48 uur, is Anne-Wil gerechtigd om één (1) uurtarief incl. BTW in rekening te brengen. Indien de klant niet aanwezig is voor geplande afspraak, wordt ook één (1) uurtarief gehanteerd eventueel vermeerderd met de gemaakte reiskosten boven de 40 km. Wanneer Anne-Wil al bepaalde kosten (bv. aankoop opbergdozen) heeft gemaakt of hiervoor al verbintenissen heeft aangegaan met derde partijen, moeten deze kosten ook volledig vergoed worden. Ook kan Anne-Wil een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn.

Bij annuleren binnen 48 uur voor aanvang van een online sessie zoals individuele- of groepstrajecten rekent Anne-Wil € 20,- per sessie aan.

Bij het niet kunnen doorgaan van een groepstraject zoals een workshop of lezing wegens te weinig inschrijvingen of door ziekte van Anne-Wil zal Anne-Wil het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van de lezing of workshop.

 

Opschorting/ beëindiging overeenkomst

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.

De opschorting/ beëindiging zal schriftelijk door Anne-Wil dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ beëindiging brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Anne-Wil en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Anne-Wil dan wel de klant.

 

Aansprakelijkheid

Anne-Wil heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Anne-Wil geleverde dienst. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Anne-Wil opgedragen taak mag worden verwacht.

Anne-Wil is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Anne-Wil. Klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Anne-Wil of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Anne-Wil afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Anne-Wil heeft gemeld.

Elke aansprakelijkheid van Anne-Wil voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Geheimhouding en Intellectuele rechten

Anne-Wil is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens die haar door de klant ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

In geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt de Anne-Wil zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

De klant geeft Anne-Wil de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Anne-Wil streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Anne-Wil verwijst hiervoor naar haar privacy policy, die via de website www.anne-wil.pro kan worden gelezen en deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Anne-Wil behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een handleiding of online webinar) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten in rekening werden gebracht. De klant mag de overgemaakte documentatie uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Te denken valt aan het gebruik van een gepersonaliseerd “To Do-lijstje”. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal of lezing is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven. Dit geldt ook voor, door de klant of cursist, gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal.

Anne-Wil behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Social Media, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Anne-Wil zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

 

Klachten

Alle klachten dienen goed omschreven en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na voltooiing van de werkzaamheden rechtstreeks en per aangetekend schrijven  worden medegedeeld aan Anne-Wil. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Anne-Wil in staat is adequaat te reageren.

Wanneer de klant tijdig reageert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op, de klant blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij Anne-Wil opdracht gegeven heeft.

Indien een klacht gegrond is en er is tijdig geprotesteerd, heeft de klant de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen terugbetaling naar evenredigheid van een door de klant betaalde vergoeding.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Anne-Wil slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

 

Toepasselijk recht

Klant of Anne-Wil zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

Laatste update: 13 januari 2021

 

 

Aanvullende Voorwaarden producten (houten dozen en labels)

 Anne-Wil Professional Organizer

 

Levering

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en na bevestiging van Anne-Wil via e-mail. Wanneer Anne-Wil de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Anne-Wil kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer het bestelformulier onvolledig of onjuist is etc. Bestellingen worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De levertijd is afhankelijk van de voorraad en de tijd die nodig is voor het graveren van de doos of label. Dit wordt zo snel mogelijk gedaan maar kan langer duren bij bijvoorbeeld feestdagen. Daarbij komt de levertijd die de pakketbezorging nodig heeft voor verzending.

 

Producten

Alle producten die door Anne-Wil worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Anne-Wil maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief 21% BTW. Anne-Wil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in de aanbiedingen voorkomen. Anne-Wil doet de nodige inspanningen zodat alle bestelde producten beschikbaar zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeert Anne-Wil je zo snel mogelijk en kan je eventueel beslissen de bestelling te annuleren. Anne-Wil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

Annuleren van een bestelling

Nog voor de bestelling bevestigd is door Anne-Wil per mail kan deze worden geannuleerd door de klant. Wanneer de betaling niet ontvangen is binnen 10 dagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Na ontvangst van de betaling kan de order niet meer worden geannuleerd omdat het proces van het personaliseren meteen wordt gestart.

 

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn gegraveerde, bedrukte, gepersonaliseerde producten. Deze kunnen niet worden geretourneerd.

Indien de producten onderhevig aan het herroepingsrecht niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, kan de klant de ongebruikte producten in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Indien je een product wenst te retourneren, moet je eerst een mail sturen met de producten die je wil retourneren. Anne-Wil zal de bestelling terugbetalen na ontvangst van de retourzending, uitgezonderd de verzendkosten, binnen een termijn van 30 dagen.

De dozen en labels worden altijd in goede staat verzonden in een deugdelijke verpakking. Anne-Wil is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal tijdens de verzending. Mocht er toch iets niet goed aangekomen zijn, dan ontvang ik graag een foto van de verpakking/envelop en het product zelf.

 

Natuurproduct en handwerk

Hout is een natuurproduct. De aanwezigheid van noesten en het houtpatroon maakt elk product uniek. De gravering van een product kan dus afwijken van wat er getoond is op de website. Deze afwijkingen kunnen niet ingeroepen worden om de bestelling te weigeren.

Anne-Wil is niet verantwoordelijke voor spellingsfouten of verkeerde schrijfwijzen van bijvoorbeeld eigennamen of door de klant doorgegeven info. Kijk daarom de bevestiging van de bestelling altijd goed na op eventuele fouten en breng Anne-Wil op de hoogte. Na goedkeuring kan Anne-Wil niet verantwoordelijk gesteld worden voor spellingsfouten of verkeerde schrijfwijzen. Anne-Wil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die hieruit zou voortkomen. Het graveren is deels handwerk, daardoor kunnen er kleine afwijkingen voorkomen op het eindproduct t.o.v. de originele schets.

 

Gebruik foto's van producten

Wanneer de doos of label is verzonden kan een foto daarvan worden gepubliceerd op de website, Facebook, Instagram, LinkedIn of andere media van Anne-Wil Professional Organizer. Wanneer het een cadeau is houdt Anne-Wil er rekening mee dat de foto niet gepubliceerd wordt voordat het door de juiste persoon is ontvangen.

 

Laatste update:  2 januari 2021

 

 

 

Privacy- en cookiebeleid  

Anne-Wil Professional Organizer

 

Inleiding

In deze privacy- en cookieverklaring staat alles over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar de gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen gegevens opgeslagen worden. Daarnaast staan hier ook al de rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Algemeen

Anne-Wil van Baren-Scheer, zelfstandig Professional Organizer met KBO/BTW nummer BE0821.393.426, met adres  Geenend 37, 2470 Retie, België (verder ‘Anne-Wil’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Anne-Wil helpt mensen die behoefte hebben aan rust in hun huis en hoofd door hen te begeleiden bij het ordenen van spullen, administratie of tijd. Ook begeleiding bij een verhuizing is mogelijk.

U kunt Anne-Wil steeds bereiken via het e-mailadres info@anne-wil.pro of op telefoonnummer +32471341291 in geval van verdere vragen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anne-Wil verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- Woonsituatie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Anne-Wil verwerkt wel de gegevens van personen onder de 16 jaar ingeval het coaching traject met hen verloopt. Anne-Wil zal in dat geval de toestemming vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anne-wil.pro, dan verwijderen wij deze informatie.

 

We informeren naar de gezondheid van een ieder die het coaching traject gaat volgen om de duur van het traject goed te kunnen inschatten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anne-Wil verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•    Om u te kunnen bezoeken

•    Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•    Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•    Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

•    Om u te zoeken op Social Media

•    Anne-Wil verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

•    De gegevens verzameld door de analytische cookies op Anne-Wil’s website worden gebruikt om het webverkeer te analyseren en om uw gebruikservaring met betrekking tot de website te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijst Anne-Wil naar artikel 9.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Anne-Wil neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anne-Wil) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anne-Wil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verder bewaart Anne-Wil de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Anne-Wil zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De e-mail van Anne-Wil wordt gehost bij Vimexx. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

De website en back-ups van de website van Anne-Wil worden gehost bij Vimexx. Gegevens die u achterlaat op de website van Anne-Wil zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

De persoonsgegevens worden gedeeld met de externe accountant die zich eveneens gebonden heeft aan de privacy wetgeving

Anne-Wil verkoopt uw gegevens niet aan derden voor bv marketingdoeleinden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anne-Wil blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Anne-Wil maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waardoor internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor worden bezochte websites en servers onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Door middel van een cookie, kunnen informatie en aanbiedingen op de website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in het achterhoofd. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het kan dan mogelijk zijn dat niet alle functies van de website volledig bruikbaar zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anne-Wil en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anne-wil.pro. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en id-nummers zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anne-Wil neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast wordt het bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website privé is. Deze beveiliging is te herkennen aan het slotje voor de url. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@anne-wil.pro

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via  info@anne-wil.pro

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij GBA, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

 

Laatste update: 2 januari 2021

 

 

Gebruikersvoorwaarden  

Anne-Wil Professional Organizer

 

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor de website Anne-Wil Professional Organizer. Anne-Wil van Baren-Scheer, zelfstandig Professional Organizer met KBO/BTW nummer BE0821.393.426 met adres  Geenend 37, 2470 Retie, België (verder ‘Anne-Wil’)

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruikersvoorwaarden.

U kunt Anne-Wil steeds bereiken via het e-mailadres info@anne-wil.pro of op telefoonnummer +32471341291 in geval van verdere vragen.

 

Inhoud van deze website

Anne-Wil streeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud naar uiterste zorgvuldigheid. De op de website aangeboden informatie en materialen worden echter aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. Anne-Wil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de bezoeker. Anne-Wil heeft altijd het recht om wijzigingen aan te brengen of informatie te verwijderen.

 

Werking van de website

Anne-Wil streeft naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Ze kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Anne-Wil  kan altijd de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

 

Derden

Wanneer op de website van Anne-Wil links zijn aangebracht die gaan naar websites van anderen, dan betreffen dat websites waarvoor Anne-Wil op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Anne-Wil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden betekent niet dat Anne-Wil de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, maar is alleen bedoeld om u te attenderen op aanvullende informatie.

 

Intellectuele eigendom

Anne-Wil heeft de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al de diensten. Dat betekent dat u niet zomaar teksten of inhoud kunt gebruiken voor eigen gebruik, ook mag u ze niet (online) gebruiken, dupliceren of verspreiden. U mag wel de posts delen op de sociale netwerken. Wilt u toch tekst of inhoud gebruiken, vraag dan eerst toestemming aan Anne-Wil.

 

Wijzigingen

Anne-Wil behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersvoorwaarden. Het is daarom raadzaam de gebruikersvoorwaarden periodiek te raadplegen.

 

Toepasselijk recht:

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

Laatste update:  2 januari 2021

Anne-Wil Professional Organizer
info@anne-wil.pro

00 32 471 34 12 91

BE0821.393.426

 

 

© 2021 anne-wil.pro

Leuk als je me volgt!