Algemene voorwaarden Anne-Wil Business Organizer

Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met deze betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Klant: degene die de zakelijke opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer.
Opdrachtnemer: Anne-Wil van Baren-Scheer, zelfstandig Business Organizer, met KBO/BTW nummer BE0821.393.426, met adres  Geenend 37, 2470 Retie, België (verder ‘Anne-Wil’). U kunt Anne-Wil steeds bereiken via het e-mailadres business@anne-wil.pro of op telefoonnummer +32471341291 in geval van verdere vragen.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Zakelijk: de klant die handelt in de uitvoering van een zelfstandig beroep, bedrijf of vzw.

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle zakelijke voorstellen, offertes en overeenkomsten van of met Anne-Wil en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website www.anne-wil.pro en maken integraal deel uit van de offerte. Op verzoek kunnen de algemene voorwaarden per reguliere post opgestuurd worden.

Anne-Wil  behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Offerte

Alle offertes van Anne-Wil zijn vrijblijvend en vervallen na één (1) maand na de datum vermeldt op de offerte, tenzij anders aangegeven.
De offerte is gebaseerd op de bij Anne-Wil beschikbare informatie en is op maat gemaakt.
De offerte is alleen geldig ten aanzien van de onderneming erin vermeld.
In de offerte moet door Anne-Wil worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek gebonden is.
Het omvat alleen de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de aanvaarding (mondeling of schriftelijk) op het moment dat de door klant voor akkoord ondertekenende offerte door Anne-Wil retour is ontvangen of doordat de klant toestaat dat Anne-Wil met het samenwerkingscontract begint.

Eventuele verlengingen, aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn geldig na aanvaarding hiervan door Anne-Wil. Anne-Wil zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

Tarieven en kosten

Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen het overeengekomen uurtarief excl. BTW en worden gefactureerd per begonnen kwartier. De uurtarieven zijn onderhevig aan indexatie volgens Paritair Comité 200 en worden jaarlijks aangepast op de aanvangsdatum van de samenwerking.

Verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant. Het tarief is € 0,4269 per km excl. BTW. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd op aanvangsdatum van de samenwerking. De afstand wordt berekend met Google Maps.

Verplaatsingen naar andere locaties dan de plaats van uitvoering zullen worden gefactureerd aan hetzelfde tarief.

Andere kosten zijn niet opgenomen in deze prijs. Indien Anne-Wil tijdens de uitvoering van de opdracht andere kosten maakt die door de klant moeten gedragen worden, zal zij de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de klant moeten bekomen om deze kosten te kunnen aanrekenen. Extra reiskosten en verblijfskosten komen geheel ten laste van de klant.

Betalingsvoorwaarden

De vergoeding en onkosten maken het voorwerp uit van maandelijkse facturatie door Anne-Wil waarbij betaling gebeurt binnen de 15 dagen na factuurdatum.

De klant beschikt over 10 dagen na ontvangst van de factuur om de realiteit van de erop vermelde prestaties en onkosten na te gaan. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen 10 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan reactie binnen die termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Betaling gebeurt op bankrekening BE55 9733 7937 7744 op naam van Anne-Wil Scheer.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder verdere aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250€, onverminderd de intresten ten belope van 9% per jaar.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht om verdere samenwerking op te schorten. Tevens behouden wij het recht voor om de samenwerking van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Anne-Wil is, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

Anne-Wil kan niet worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen door incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

Uitvoering

Anne-Wil heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Anne-Wil geleverde dienst. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Anne-Wil opgedragen taak mag worden verwacht.

De klant erkent uitdrukkelijk alle noodzakelijke en dienstige medewerking te verlenen om Anne-Wil toe te laten haar verplichtingen na te komen.
De opgegeven uitvoeringstermijnen worden gegeven bij benadering, maar worden zo stipt mogelijk geëerbiedigd.

Indien Anne-Wil zich voor de uitvoering van de opdracht of delen hiervan zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaand toestemming van de klant vragen. Anne-Wil is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

Opschorting/ beëindiging overeenkomst

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.

De opschorting/ beëindiging zal schriftelijk door Anne-Wil dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ beëindiging brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Anne-Wil en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Anne-Wil dan wel de klant.

Aansprakelijkheid

Anne-Wil is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Anne-Wil. Klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Anne-Wil of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Anne-Wil afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Anne-Wil heeft gemeld.

Meer bepaald zal de klant: – een contactpersoon aanstellen; – alle nodige documentatie bezorgen, de vragen voor bijkomende informatie beantwoorden, de discussiepunten oplossen en de nodige beslissingen nemen, en dit binnen een periode van 5 werkdagen volgende op het verzoek van Anne-Wil. Bovendien waarborgt de klant dat alle informatie, die door hem aan Anne-Wil in de loop van de uitvoering van deze opdracht overgemaakt wordt, volledig en juist is en dat het gebruik van deze informatie geen inbreuk op rechten van derden vormt.

Elke aansprakelijkheid van Anne-Wil voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Geheimhouding

De partijen zullen samenwerken in een geest van wederzijdse loyaliteit en geen daden plegen of verklaringen afleggen die in contradictie zouden zijn met de doelstellingen van deze overeenkomst of die activiteiten van de andere zouden discrediteren of bemoeilijken.

Partijen verbinden er zich toe alle interne informatie waartoe zij toegang krijgen, vertrouwelijk te zullen behandelen en ze niet aan derden mede te delen noch te gebruiken, tenzij voor zover nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst.

De verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing:

– voor informatie die publiek gekend was, buiten bekendmaking door één van de partijen of hun aangestelde;
– voor informatie die bekend wordt aan partijen op een niet-confidentiële basis door eender welke bron;
– in geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt de Anne-Wil zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen;
– indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Klachten

Alle klachten dienen goed omschreven en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na voltooiing van de werkzaamheden rechtstreeks en per aangetekend schrijven  worden medegedeeld aan Anne-Wil. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Anne-Wil in staat is adequaat te reageren.

Wanneer de klant tijdig reageert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op, de klant blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij Anne-Wil opdracht gegeven heeft.

Indien een klacht gegrond is en er is tijdig geprotesteerd, heeft de klant de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen terugbetaling naar evenredigheid van een door de klant betaalde vergoeding.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Anne-Wil slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9

Toepasselijk recht

Klant of Anne-Wil zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Laatste update: 20 maart 2024

Scroll naar boven