Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Anne-Wil Professional Organizer

Algemeen – Toepassing – Wijziging

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met deze betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Klant: degene die de opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer.
Opdrachtnemer: Anne-Wil van Baren-Scheer, zelfstandig Professional Organizer, met KBO/BTW nummer BE0821.393.426, met adres  Geenend 37, 2470 Retie, België (verder ‘Anne-Wil’). U kunt Anne-Wil steeds bereiken via het e-mailadres info@anne-wil.pro of op telefoonnummer +32471341291 in geval van verdere vragen.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Deze dienstverlening kan een individueel begeleidingstraject zijn of een groepstraject zoals een workshop of lezing.
Particulier: de klant die niet handelt in de uitvoering van een zelfstandig beroep of bedrijf.

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle voorstellen, offertes en overeenkomsten van of met Anne-Wil en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website www.anne-wil.pro en maken integraal deel uit van de offerte. Op verzoek kunnen de algemene voorwaarden per reguliere post opgestuurd worden.

Anne-Wil  behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Offerte

Alle offertes van Anne-Wil zijn vrijblijvend en vervallen na één (1) maand na de datum vermeldt op de offerte, tenzij anders aangegeven.
De offerte is gebaseerd op de bij Anne-Wil beschikbare informatie en is op maat gemaakt.
De offerte is alleen geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld.
In de offerte moet door Anne-Wil worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek gebonden is.
Het omvat alleen de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de aanvaarding (mondeling of schriftelijk) van het bezoek aan klant voor 1e gesprek en op het moment dat de door klant voor akkoord ondertekenende offerte door Anne-Wil retour is ontvangen of doordat de klant toestaat dat Anne-Wil met het begeleidingstraject, workshop of lezing begint.

In geval van een groepstraject komt elke overeenkomst pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Anne-Wil. Hiervan wordt de klant door Anne-Wil op de hoogte gesteld.

Eventuele verlengingen, aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn geldig na aanvaarding hiervan door Anne-Wil. Anne-Wil zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

Anne-Wil bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht wordt uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd  de klant van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na Anne-Wil’s laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen kenbaar te maken.

Tarieven en kosten

De in een offerte vermelde tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege zijn opgelegd.

Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Anne-Wil reis- en/of verblijfskosten maakt, komen deze als volgt ten laste van de klant:  Er wordt een kilometervergoeding berekend zoals in de offerte vermeld staat of op de website staat bij Tarieven. Kilometerkosten worden berekend vanaf 2470 Retie België. Verblijfskosten komen geheel ten laste van de klant.

Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan de klant in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Anne-Wil gebruikelijke methoden. Zie hiervoor de website www.anne-wil.pro

De cadeaubon is een jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld. Mocht de ontvanger echt niet blij zijn met de cadeaubon dan krijg je binnen een maand je geld terug.

Betalingsvoorwaarden

Betaling via app van uw bank of contant aan het einde van het klantbezoek of op een op de factuur aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders door Anne-Wil aangegeven. Facturen moeten binnen tien (10) dagen na factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie betaald worden (inclusief btw). Bij het volgen van online individuele- of groepstrajecten moet er betaald zijn voor aanvang van de sessie.

Anne-Wil is gerechtigd een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Anne-Wil  is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en periodiek te factureren.

Als een factuur geheel of gedeeltelijk niet tijdig is betaald is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand en per maand verschuldigd.

Bij niet tijdige betaling van de factuur (14 dagen na 1e herinnering) is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd.
Met een maximum van 20 euro voor facturen tot 150 euro.
Met een maximum van 30 euro plus 10% van het bedrag boven de 150 euro, voor facturen tussen 150 euro en 500 euro.
Voor facturen boven 500 euro is 65 euro plus 5% van het bedrag boven de 500 euro verschuldigd met een maximum van 2.000 euro. 

Anne-Wil kan niet worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen door incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

Anne-Wil is, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

Uitvoering en overmacht

Anne-Wil verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Anne-Wil is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Anne-Wil verricht geen uitgebreid poetswerk en geen zwaar hef- en tilwerk.

De opgegeven uitvoeringstermijnen worden gegeven bij benadering, maar worden zo stipt mogelijk geëerbiedigd.

Indien Anne-Wil zich voor de uitvoering van de opdracht of delen hiervan zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaand toestemming van de klant vragen. Anne-Wil is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

Goederen die door Anne-Wil worden meegenomen voor hergebruik, worden bij het verlaten van de woning of het bedrijf onmiddellijk eigendom van Anne-Wil.

Afspraak verzetten of afzeggen

Anne-Wil behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten naar een latere datum in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van familie of dierbare of zeer slechte weersomstandigheden waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Anne-Wil zal daarvan direct mededeling doen en het evt. al betaalde voorschot terugbetalen in geval van annulatie.

Anne-Wil behoudt zich het recht om afspraken voor opruimsessies, cursussen, workshops, lezingen en online afspraken naar een latere datum te verzetten of af te zeggen.

De klant kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging of verzetten binnen de 48 uur, is Anne-Wil gerechtigd om één (1) uurtarief incl. BTW in rekening te brengen. Indien de klant niet aanwezig is voor geplande afspraak, wordt ook één (1) uurtarief gehanteerd eventueel vermeerderd met de gemaakte reiskosten. Wanneer Anne-Wil al bepaalde kosten (bv. aankoop opbergdozen) heeft gemaakt of hiervoor al verbintenissen heeft aangegaan met derde partijen, moeten deze kosten ook volledig vergoed worden. Ook kan Anne-Wil een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn.

Bij annuleren binnen 48 uur voor aanvang van een online sessie zoals individuele- of groepstrajecten rekent Anne-Wil € 20,- per sessie aan.

Bij het niet kunnen doorgaan van een groepstraject zoals een workshop of lezing wegens te weinig inschrijvingen of door ziekte van Anne-Wil zal Anne-Wil het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van de lezing of workshop.

Opschorting/ beëindiging overeenkomst

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.

De opschorting/ beëindiging zal schriftelijk door Anne-Wil dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ beëindiging brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Anne-Wil en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Anne-Wil dan wel de klant.

Aansprakelijkheid

Anne-Wil heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Anne-Wil geleverde dienst. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Anne-Wil opgedragen taak mag worden verwacht.

Anne-Wil is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Anne-Wil. Klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Anne-Wil of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Anne-Wil afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Anne-Wil heeft gemeld.

Elke aansprakelijkheid van Anne-Wil voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Geheimhouding en Intellectuele rechten

Anne-Wil is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens die haar door de klant ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

In geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt de Anne-Wil zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

De klant geeft Anne-Wil de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Anne-Wil streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Anne-Wil verwijst hiervoor naar haar privacy policy, die via de website www.anne-wil.pro kan worden gelezen en deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Anne-Wil behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een handleiding of online webinar) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten in rekening werden gebracht. De klant mag de overgemaakte documentatie uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Te denken valt aan het gebruik van een gepersonaliseerd “To Do-lijstje”. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal of lezing is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven. Dit geldt ook voor, door de klant of cursist, gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal.

Anne-Wil behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Social Media, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Anne-Wil zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

Klachten

Alle klachten dienen goed omschreven en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na voltooiing van de werkzaamheden rechtstreeks en per aangetekend schrijven  worden medegedeeld aan Anne-Wil. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Anne-Wil in staat is adequaat te reageren.

Wanneer de klant tijdig reageert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op, de klant blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij Anne-Wil opdracht gegeven heeft.

Indien een klacht gegrond is en er is tijdig geprotesteerd, heeft de klant de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen terugbetaling naar evenredigheid van een door de klant betaalde vergoeding.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Anne-Wil slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Toepasselijk recht

Klant of Anne-Wil zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Laatste update: 5 juni 2024

Scroll naar boven